Raport bieżący 7/2020

2020/03/13

Uzupełnienie informacji nt. osoby zarządzającej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w którym Emitent poinformował m.in. o tym, że wobec Spółki ustanowiono zarządcę, którym został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [Zarządca], Zarząd Spółki informuje, że w związku z otrzymanym w dniu 13 marca 2020 r. od Zarządcy pismem wskazującym personalnie Pana Patryka Filipiaka jako osobę uprawnioną do działania w imieniu Zarządcy, Emitent przekazuje poniżej informacje dotyczące ww. osoby jako osoby zarządzającej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Pan Patryk Filipiak pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. powołanej jako zarządca w postępowaniu sanacyjnym Emitenta postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z dnia 10 marca 2020 roku.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Patryka Filipiaka:

Pan Patryk Filipiak jest Prezesem zarządu oraz założyciel Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 624). Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, ma doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych.

Adwokat, wspólnik oraz założyciel kancelarii prawnej FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.

Doktor nauk prawnych (praca dot. międzynarodowej upadłości pod kierunkiem prof. Feliksa Zedlera). Adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Założyciel Instytutu Badań Niewypłacalności. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawa upadłościowego. Członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego. W latach 2012 – 2015 ekspert w Zespole Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie w 2015 roku został nagrodzony medalem LEX VERITAS IUSTITIA Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości”.

Członek międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restruktury-zacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE. Członek Stowarzyszenia Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2010 roku.
Brak działalności konkurencyjnej innej niż działalność w ramach kancelarii prawnej FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k. oraz Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. oraz Instytutu Badań Niewypłacalności sp. z o.o. prowadzonej przez Pana Patryka Filipiaka.

Pan Patryk Filipiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.