Raport bieżący 8/2020

2020/03/13

Informacja nt. oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 13 marca 2020 roku oceną Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik będą miały istotny [aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu] wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. W szczególności Emitent wskazuje, iż:

– sprzedaż w salonach stacjonarnych może ulec istotnemu obniżeniu, jak również identyfikowane jest ryzyko zamknięcia lokali, w których znajdują się salony stacjonarne Komputronik;

– spodziewany jest przy tym wzrost sprzedaży w kanałach e-commerce dla których aktualnie skala zmian jest niemożliwa do przewidzenia;

– Emitent identyfikuje ryzyko występowania przerw w dostawach produktów, które mogą wpłynąć na poziom sprzedaży;

– Emitent posiada w sprzedaży asortyment, który cieszy się wysokim popytem w kontekście ograniczeń związanych ze swobodnym przemieszczaniem się lub preferencjami do pozostawania w miejscu zamieszkania, a także w związku z podejmowaniem pracy zdalnej (z wykorzystaniem urządzeń technologicznych i łączeniem się z zasobami IT u pracodawcy).

Emitent wskazuje, iż niezależnie od wskazanych powyżej oczekiwanych efektów koronawirusa COVID-19 istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na sytuację operacyjną oraz finansową Emitenta w perspektywie najbliższych okresów sprawozdawczych będzie również przebieg postępowań restrukturyzacyjnych Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o., o których otwarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2020.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony jest od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.