Raport bieżący 9/2020

2020/03/19

Umorzenie ostatniej sprawy sądowej zawieszonej ugodą z dnia 7 listopada 2017 r.

Zarząd Komputronik S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 18 marca otrzymał od pełnomocnika treść postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie o zapłatę kwoty 5 mln zł wraz z odsetkami z weksla zupełnego z wystawienia Clean & Carbon Energy S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił punkt 1 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz wyrok uzupełniający Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. i umorzył to postępowanie obciążając Spółkę kosztami postępowania apelacyjnego. Spółka potrąci zasądzone koszty z wymagalnymi i nierozliczonymi należnościami od Clean & Carbon Energy S.A.

Powyższe postanowienie wpisuje się w postanowienia Ugody z dnia 7 listopada 2017 roku, na podstawie której strony zobowiązały się umorzyć postępowania sądowe, przy czy należy zaznaczyć, że Clean & Carbon Energy S.A. nie dochowała postanowień sprzeciwiając się umorzeniu, co stanowi naruszenie Ugody. Mimo to Sąd Apelacyjny w Warszawie postąpił zgodnie z Ugodą i wnioskiem Spółki w przedmiocie cofnięcia pozwu oraz umorzył ostatnią otwartą sprawę sądową z udziałem Clean & Carbon Energy S.A. Postanowienie jest prawomocne.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.