Raport bieżący 9/2022

2022/03/10

Zawarcie z Bankiem Pekao porozumienia restrukturyzacyjnego

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim raporcie okresowym za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 w zakresie prowadzonych prac nad przygotowaniem propozycji układowych, związanych ze zobowiązaniami powstałymi przed wejściem w sanację, oraz do treści raportu bieżącego nr 3/2022, opublikowanego w dniu 2 lutego 2022 roku [Raport 3/2022], a także do treści raportu bieżącego nr 4/2022, opublikowanego w dniu 11 lutego 2022 roku [Raport 4/2022], do raportu bieżącego nr 5/2022, opublikowanego w dniu 11 lutego 2022 roku, jak również do raportu bieżącego nr 7/2022, opublikowanego w dniu 21 lutego 2022 roku i do raportu bieżącego nr 8/2022, opublikowanego w dniu 28 lutego 2022 roku, Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, co następuje.

W dniu 10 marca 2022 roku, pomiędzy Bankiem Pekao S.A. [Bank] a Emitentem zawarte zostało porozumienie restrukturyzacyjne [Porozumienie].

Emitent jednocześnie informuje, iż jest to ostatnie porozumienie restrukturyzacyjne, które planował zawrzeć z bankami posiadającymi wierzytelności zabezpieczone. Bank, Santander Bank Polska S.A. [Santander Bank Polska], Bank Millennium S.A. [Millennium] oraz mBank S.A. [mBank] są największymi wierzycielami Emitenta i jedynymi wierzycielami Emitenta posiadającymi wierzytelności zabezpieczone, a ich wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi, wynoszą około 48% sumy wierzytelności podlegających układowi z wierzycielami [Układ].

Emitent zwraca uwagę, że po zawarciu porozumień nie będzie istniało ryzyko prowadzenia jakiejkolwiek egzekucji z majątku Emitenta oraz Komputronik Biznes, w związku ze zobowiązaniami powstałymi przed dniem otwarcia postępowań sanacyjnych (10 marca 2020 roku). Ryzyko to może się aktywować wyłącznie w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumień.

Porozumienie, na podstawie którego strony ustaliły sposób procedowania w związku z postępowaniem sanacyjnym, zawiera w szczególności następujące ustalenia:

a] na podstawie przepisów art. 151 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [Prawo Restrukturyzacyjne] Bank wyraził zgodę na objęcie Układem wszystkich swoich wierzytelności zabezpieczonych;

b] ustalono harmonogram spłat wierzytelności zabezpieczonych Emitenta wobec Banku, obowiązujący w okresie od dnia zawarcia Porozumienia do uprawomocnienia się Układu, jaki zostanie zatwierdzony w Postępowaniu Restrukturyzacyjnym Emitenta. Zgodnie z Porozumieniem, Emitent będzie dokonywał spłaty wierzytelności zabezpieczonych, w łącznej kwocie 4,67 mln zł w następujący sposób: przed zatwierdzeniem Układu – w dwóch płatnościach w wysokości ok. 98 tys. zł, począwszy od piątego dnia roboczego, następującego po dniu zawarcia Porozumienia, a po zatwierdzeniu układu -zgodnie z harmonogramem spłaty dotyczącym grupy I zawartym w propozycjach układowych, stanowiących załącznik do Raportu nr 3/2022;

c] niezależnie od powyższego harmonogramu uzgodniono harmonogramy spłat, obowiązujące po, uprawomocnieniu się Układu dla Emitenta, zgodnie z pkt d poniżej, zgodne z odpowiednimi harmonogramami zawartymi w propozycjach układowych stanowiących załącznik do Raportu 3/2022;

d] obowiązujący po uprawomocnieniu się Układu harmonogram spłat wierzytelności przez Emitenta będzie zgodny z harmonogramami dotyczącymi grupy I, i grupy III w propozycjach układowych stanowiących załącznik do Raportu 3/2022;

e] Bank zobowiązał się do głosowania za propozycjami układowymi opisanymi w punkcie d]

f] propozycje układowe Emitenta dla pozostałych banków posiadających należności w stosunku do ww. podmiotów, tj. dla Millennium, Santander Bank Polska oraz mBank, nie będą lepsze niż propozycje układowe dla Banku;

g] określono zasady postępowania z zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz Banku na majątku Emitenta;

Porozumienie weszło w życie w dacie jego podpisania.

Od dnia wejścia w życie Porozumienia, do czasu jego wygaśnięcia bądź rozwiązania, Bank zobowiązuje się nie podejmować czynności egzekucyjnych lub innych czynności windykacyjnych, polegających na zaspokajaniu swoich wierzytelności, w tym z przedmiotu zabezpieczenia, chyba że Porozumienie wygasło lub zostało rozwiązane.

Bank może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań określonych w Porozumieniu lub w przypadku opóźnienia w płatności określonych w Porozumieniu.

Z kolei Emitent ma prawo rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do Banku i wszystkich Dłużników jednocześnie, jeżeli nie będzie możliwe zawarcie porozumień przedukładowych z pozostałymi bankami tj. Santander, Millennium oraz mBank w terminie do końca lutego 2022 r. – wszystkie te trzy porozumienia już zostały zawarte i na dzień sporządzenia niniejszego raportu żadne z nich nie zostało wypowiedziane lub rozwiązane.

Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia: i] Porozumienie wygasa i strony, są zwolnione ze wszelkich swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia, chyba że w Porozumieniu wyraźnie zastrzeżono odmiennie, ii] Bank będzie uprawniony dochodzić spłaty swoich wierzytelności, iii] całość niespłaconych zobowiązań podlega natychmiastowej spłacie z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia, iv] od niespłaconego zobowiązania, w stosunku do którego Porozumienie wygasło lub zostało rozwiązane, zadłużenia Bank naliczy i będzie naliczać odsetki; v] zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostają w pełnej mocy.

Pozostałe istotne warunki Porozumienia, w tym odnoszące się do złożonych oświadczeń stron, zobowiązania do równego traktowania Banku oraz pozostałych banków tj. Santander Bank Polska, Millennium oraz mBank, respektowania przepisów związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnym przez Emitenta, nie odbiegają od standardowych postanowień typowych dla tego rodzaju porozumień.

Stroną Porozumienia jest Emitent, ponieważ Bank nie posiada wierzytelności wobec Komputronik Biznes Sp. z o.o. i nie istnieją zabezpieczenia rzeczowe ustanowione na rzecz Banku przez podmioty inne niż Emitent.

Emitent informuje, że nie zamierza zawierać podobnych porozumień z innymi wierzycielami sanacyjnymi.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.