Raport bieżący nr 02/2008

2008/01/09

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r.:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ………………………….


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 252 (2849), poz. 16001:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  2. dokonania następującej zmiany w Statucie Spółki:
   • dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
    „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych.”
   • zostanie zastąpiony następującym zapisem:
    „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.”
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: dokonania zmiany w Statucie Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z postanowieniami uchwały nr 4 §1 NWZA Spółki z dnia 22 stycznia 2008 r., postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

 • dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
  „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowości wymaganymi od spółek publicznych.”
 • zostaje zastąpiony następującym zapisem:
  „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.”


§ 2

Uchwała, zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Jednocześnie Zarząd Komputronik S.A. informuje, że propozycja podjęcia decyzji w przedmiocie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jest podyktowana chęcią ujednolicenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Komputronik S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Komputronik.