Raport bieżący nr 04/2007

2007/06/30

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego akcji Komputronik S.A., zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2007 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komputronik S.A. niniejszym informuje, że ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii C oraz Akcji Sprzedawanych została ustalona odpowiednio przez Emitenta i Wprowadzających na poziomie 39,10 zł.

Ponadto, Komputronik S.A. informuje, że Wprowadzający ustalili ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej na maksymalnym poziomie przewidzianym w prospekcie emisyjnym, tj. 180.000 sztuk Akcji, w tym w Ofercie Otwartej 135.000 sztuk Akcji.
W związku z powyższym, ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej wynosi 1.630.000 Akcji.