Raport bieżący nr 08/2008

2008/02/15

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37.

Porządek obrad NWZA Komputronik S.A.:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. 7.1. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
  2. 7.2. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu Spółki do:
   1. ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii D, dokonania przydziału akcji serii D,
   2. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
   3. dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D oraz praw do akcji serii D.
  3. 7.3. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:
   • w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Komputronik S.A., dotychczasowy zapis § 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu:

    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.”

   • zostanie zastąpiony zapisem:

    „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.001 zł. (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 819.500 zł. (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

    • 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
    • 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
    • nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 745.000 (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.
  4. 7.4. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego, zmienionego tekstu Statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2008r. r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 03 marca 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu – przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.