Raport bieżący nr 11/2018

2018/05/25


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 maja 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.


 


W związku z wyznaczeniem na dzień 30 maja 2018 roku rozprawy przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie dot. realizacji pierwszego warunku zawieszającego wjeście w życie Ugody, Strony działając w celu dalszego zgodnego wykonywania Ugody, w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności związanych z terminami rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, wydłużyły przedmiotowym aneksem o jeden miesiąc wszelkie terminy przewidziane dla realizacji poszczególnych warunków Ugody. Tym samym Emitent szacuje, że do dnia 31 lipca 2018 roku Strony Ugody wykonają wszelkie obowiązki związane z wypełnieniem warunków zawieszających, pod którymi Ugoda została zawarta, niezależnie od terminów, w których sądy dokonywać będą wynikających ze skutków Ugody odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.


 


Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.