Raport bieżący nr 12/2019

2019/08/23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 19 września 2019 roku, o godzinie 16:00 w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37 (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów planowanego porządku obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie oraz zatwierdzenie planowane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane zostanie odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Komputronik S.A.