Raport bieżący nr 13/2007

2007/07/19

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące oferty publicznej:

1.

Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 27 czerwiec 2007 roku
Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży: 29 czerwiec 2007 roku

2.

Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW: 3 lipca 2007 roku (rozliczenie przez KDPW transakcji zawartych w ramach sesji nastąpiło 4 lipca 2007 roku).
Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 3 lipca 2007 roku
Data przydziału akcji w Ofercie Zamkniętej: 3 lipca 2007 roku.

3.

Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 390.000 Akcji Serii C
Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1.195.000 (w tym 1.060.000 Akcji Serii C w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 135.000 Akcji Serii A w ramach Oferty Sprzedaży)
Liczba akcji objętych sprzedażą w Ofercie Zamkniętej: 45.000 Akcji Serii A.

4.

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 91,25%
Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0%
Stopa redukcji zapisów dodatkowych w Ofercie Zamkniętej: 61,21%

5.

Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4.454.998
Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1.195.000
Liczba Akcji subskrybowanych w Ofercie Zamkniętej 56.625

6.

Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 390.000
Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1.195.000
Liczba Akcji przydzielonych w Ofercie Zamkniętej: 45.000

7.

Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji: 39,10 zł

8.

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.790
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 889 (w tym 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 842 klientów)
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Ofercie Zamkniętej: 139

9.

Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.692
Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 889 (w tym 842 klientom 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie)
Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Ofercie Zamkniętej: 139

10.

Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.

11.

Wartość Oferty Publicznej: 63.733.000 zł

12.

Szacunkowa wysokość kosztów emisji wyniosła: 2.834.560,68 zł., w tym:
a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniósł 1.657.058 zł.

b. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa – wyniósł 268.000,00 zł.

c. koszt promocji oferty wyniósł 400.000,00 zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość przedmiotowych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki.
Koszty poniesione przez Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadającej na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą wyniósł 1,74 zł.