Raport bieżący nr 13/2008

2008/02/26

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa, zawarta pomiędzy Komputronik S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt w rachunku bieżącym. Umowa została podpisana z datą 22 lutego 2008 r. Kwota kredytu wynosi 20.000 tys. zł. (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Oprocentowanie wspomnianego kredytu oparte jest o stawkę WIBOR i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie zapasów oraz cesja wierzytelności. Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 20 lutego 2009 r.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Komputronik S.A.