Raport bieżący nr 14/2019

2019/08/28

Informacja nt. umowy na faktoring wierzytelności pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Komputronik a Pekao Faktoring sp. z o.o.

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku do spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpłynęła obustronnie podpisana umowa, której stronami są Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Pekao Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Umowa dotyczy przyznania spółce Komputronik Biznes sp. z o.o. limitu faktoringu wierzytelności w wysokości 5 mln pln (pięć milionów złotych) na okres 12 miesięcy.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz trójstronne porozumienie w zakresie polisy ubezpieczeniowej. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Pekao S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi i jego spółkom zależnym limitów kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych oraz limitu faktoringowego, wynosi 20 mln PLN (dwadzieścia milionów złotych) i uległo zwiększeniu o 5 mln PLN (pięć milionów złotych) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.