Raport bieżący nr 15/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 pkt f Statutu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lipca b.r. dokonała wyboru biegłego rewidenta, z którym ma zostać podpisana umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.
Wybranym biegłym jest HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, posiadającą stosowne uprawnienia, wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (nr ewidencyjny 238).

Przedmiotem umowy z HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. będzie przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2077 r. Wspomniana umowa będzie obejmowała okresy potrzebne na wykonanie wyżej wymienionych usług.

Komputronik S.A. korzystał w przeszłości z następujących usług HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.: badanie planu przekształcenia, badanie sprawozdania finansowego za 2006 r. i danych finansowych za 2005 r. oraz 2004 r. dla celów prospektu emisyjnego, weryfikacja prognozy finansowej, konsultacje w zakresie zmiany zasad ewidencji i raportowania na zgodne z wymogami MSSF/MSR oraz konsultacje prawno-podatkowe w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.