Raport bieżący nr 16/2007

2007/07/24

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 lipca b.r. od Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. w związku z nabyciem praw do akcji Spółki:

„Działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.), Commercial Union Investment Management (Polska) Spółka Akcyjna (dalej „CUIM”) niniejszym informuje, że w wyniku dokonanej w dniu 16 lipca b.r. (rozliczanej w dniu 19 lipca b.r.) transakcji kupna praw do akcji serii C Spółki Komputronik S.A. (dalej „Spółka”), po zamianie praw do akcji na akcje oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w skład wszystkich zarządzanych przez CUIM portfeli papierów wartościowych, z których CUIM jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzić będzie 373 451 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 373 451 głosów, co stanowić będzie 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed w/w. zmianą w skład zarządzanych przez CUIM portfeli papierów wartościowych, z których CUIM jako zarządzający może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło łącznie 360 702 sztuk akcji i praw do akcji, co po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego stanowiłoby 4,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniałoby do 360 702 głosów, odpowiadających 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”