Raport bieżący nr 16/2013

2013/07/12


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat wydanego i ogłoszonego w dniu dzisiejszym korzystnego w całości dla Emitenta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Emitenta o unieważnienie szeregu uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA w maju 2011 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy SA w dniu 13 maja 2011 roku podjęło z naruszeniem prawa szereg uchwał niekorzystnych dla mniejszościowych akcjonariuszy, w tym dla Emitenta i spółki od niego zależnej. Wśród unieważnionych uchwał (czyli takich, które w świetle prawa i w związku z wyrokiem nigdy faktycznie nie zostały podjęte) znalazła się:

uchwała o zmianie statutu Clean & Carbon Energy SA, w wyniku której spory sądowe z udziałem Clean & Carbon Energy SA wynikające ze stosunku spółki zostały poddane pod właściwość powiązanego z Clean & Carbon Energy SA i będącego jego doradcą prawnym Cywilnego Sądu Arbitrażowego Eurolegis sp. z o.o. oddział w Gdańsku.

Uchwała ta spowodowała, że Eurolegis uznawał się za właściwy do rozpoznawania sporów wytoczonych przez spółki powiązane ze Stanisławem Paszyńskim przeciwko Emitentowi i spółce zależnej od Emitenta, w następstwie czego wydawał z naruszeniem prawa wyroki zasądzające zapłatę gigantycznych kwot od Emitenta i spółek zależnych na rzecz spółek powiązanych z Paszyńskim. O działalności Eurolegis, naruszającej podstawowy porządek prawny RP, Emitent informował w szeregu poprzednich raportów bieżących. Emitent uzyskał wstrzymanie wykonania wszystkich niekorzystnych wyroków Eurolegis, jeden z nich został także przez Sąd Okręgowy w Poznaniu całkowicie uchylony i tenże Sąd zasądził na rzecz Emitenta od Clean & Carbon Energy SA zwrot kosztów sądowych o wartości ponad 100 tys. zł.
Wyrok, o którym Emitent informuje tym raportem powoduje, że należy uznać iż w statucie Clean & Carbon Energy SA nigdy nie pojawił się zapis na sąd polubowny (Eurolegis), toteż wszystkie prowadzone przez CSA Eurolegis sprawy i wyroki przeciwko Emitentowi i spółce zależnej tracą swoją ważność, nawet bez merytorycznej oceny, iż naruszają one szereg innych przepisów.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA podjęto z naruszeniem prawa – akcjonariusze Amentum Holdings, Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. ska oraz Geo Resources działały wspólnie i w porozumieniu z naruszeniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, naruszając art. 73 i 74, w myśl których ich bezwzględnym obowiązkiem było ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Clean & Carbon Energy SA (dawniej Karen SA) najpóźniej w dniu 3 lutego 2011 roku. Zatem spółki te wykonywały prawa z posiadanych akcji, co do których zostali pozbawieni prawa do wykonywania głosów na WZA w myśl art. 89 przytoczonej ustawy, co skutkuje tym, że wszystkie głosy oddane przez te spółki były na tym WZA nieważne. Zatem żadna z szeregu uchwał, co do których Emitent złożył powództwo o ich unieważnienie, nie została w świetle wyroku podjęta i wszystkie one są nieważne.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). Na dzień publikowania raportu przytoczony wyrok nie jest prawomocny.