Raport bieżący nr 16/2019

2019/08/31

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony (rozszerzony) porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego. (1)
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
 6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4)
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5)
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6)
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8)
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9)
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (11)
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12)
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16)
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego). (17)
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. (18)
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.(19)
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad przez akcjonariusza przedłożony został projekt uchwały, który Spółka przekazuje w załączeniu oraz uzasadnienie do uchwały o treści jak poniżej:

Proponowana uchwała ma na celu usunięcie mogących się pojawić wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika powołanego uchwałą nr 15 WZA spółki Komputronik S.A. z dnia 23 września 2016 r. Uchwała ta umocowywała pełnomocnika ogólnie do zawierania umów z członkiem zarządu. Zdaniem akcjonariusza w przypadku umów menedżerskich uzasadnione jest udzielenie umocowania do rodzajowo określonej kategorii umów (pełnomocnictwa rodzajowego). Z tego względu odpowiednią formą jest uzupełnienie uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. poprzez wyraźne wskazanie tego rodzaju czynności jako objętych umocowaniem. Przy czym zakres umocowania wynikający z uchwały nr 15 WZA z dnia 23 września 2016 r. w żaden sposób nie zostaje ograniczony, a umocowanie to pozostaje nadal w mocy.

Jednocześnie uprawniony akcjonariusz zgłosił zmiany do opublikowanych projektów uchwał nr 17 i nr 18 odnoszących się odpowiednio do punktu 16 i 17 porządku obrad. Spółka przekazuje w załączeniu nowe projekty tychże uchwał.

W związku z tym zmianie ulegają: projekt uchwały nr 3 do punktu 6 porządku obrad, a także formularze do głosowania korespondencyjnego i formularz pozwalający na wykonanie głosu opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r., których aktualną treść uwzględniającą powyższe zmiany Spółka przekazuje w załączeniu.