Raport bieżący nr 18/2012

2012/06/06

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, w maju 2012 r. (drugi miesiąc pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 r.) Emitent osiągnął przychody w wysokości 69,7 mln PLN wobec 63,1 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego (bez uwzględniania jednorazowej dostawy sprzętu do firmy telekomunikacyjnej o wartości 5,4 mln PLN w maju 2011 r.), tj. po wyeliminowaniu zdarzeń o charakterze jednorazowym osiągnął wzrost sprzedaży o 10,5%.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).