Raport bieżący nr 18/2013

2013/07/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), zawiadamia, że otrzymał informację od pełnomocnika spółki zależnej – Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej („Contanisimo”) o udzieleniu jej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu („Sąd”) zabezpieczenia roszczenia wobec Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. SKA („Texass”) w sprawie o zapłatę kwoty 48.688.406zł.

Sąd rozszerzył zabezpieczenie roszczenia, co którego toczy się obecnie postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę kwoty 48.688.406,00 zł z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje spółki Clean And Carbon Energy – poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na:

  1. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117561/6 do kwoty 1 mln zł,
  2. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00117558/2 do kwoty 2 mln zł,
  3. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00082248/0 do kwoty 10 mln zł,
  4. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00103656/7 do kwoty 6 mln zł,
  5. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00179014/8 do kwoty 2 mln zł,
  6. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120227/6 do kwoty 5 mln zł,
  7. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120351/4 do kwoty 3 mln zł,
  8. prawie użytkowania wieczystego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/000822248/0 do kwoty 2 mln zł.

Postanowienie jest wykonalne.

Sąd kolejny raz potwierdził słuszność roszczeń spółki zależnej Emitenta wobec Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. SKA. Łączna wartość nieruchomości, na których Sąd udzielił zabezpieczenia, jak również zabezpieczenia na innych aktywach, pozwalają spółce zależnej Emitenta wysoko oceniać prawdopodobieństwo zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadanej wierzytelności.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).