Raport bieżący nr 19/2012

2012/06/08


Zarząd Komputronik SA informuje, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników uzyskanych w narastająco po 4 kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012 kończącego się 31 marca 2012r., powziął informacje wskazujące na konieczność dokonania korekty prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2012. Odchylenie od poprzednio publikowanych prognoz o więcej niż 10% stwierdzono w skonsolidowanym wyniku EBITDA i skonsolidowanym zysku netto.
Dostosowując wszystkie elementy prognoz do aktualnie posiadanej wiedzy, Zarząd Emitenta dokonuje korekty prognozy w roku obrachunkowym 2011/2012 i prognozuje osiągnięcie następujących wyników:
– Jednostkowe: przychody 1.029 mln PLN, EBITDA 32,0 mln PLN, zysk netto 19,7 mln PLN.

– Skonsolidowane: przychody 1.048 mln PLN, EBITDA 33,5 mln PLN, zysk netto 12,5 mln PLN.

Przyczyny zmiany prognozowanych wyników jednostkowych:
 


  1. Stwierdzenie błędnego zaewidencjonowania przychodów w Q4 2011r. polegającego na dwukrotnym zliczeniu premii pieniężnej od dwóch istotnych dostawców. Błąd powstał z uwagi na dużą liczbę uzyskanych premii pieniężnych, korekt zakupu towaru i not kredytowych, wśród których nie zostały prawidłowo rozpoznane dwie korekty cenowe, co spowodowało ponowne zaliczenie otrzymanych już kwot do przychodów szacowanych (czyli należnych w danym okresie, ale jeszcze nie zafakturowanych). W kolejnym kwartale dokonano korekty zdublowanych wartości, jak również Spółka wprowadziła procedury zapobiegające powtórzeniu się analogicznego błędu w przyszłości.

  2. Podjęcie decyzji o bardziej konserwatywnym podejściu do wyceny zapasów towarów, które znajdują się w magazynach dłużej niż 120 dni, co zaowocowało zawiązaniem znaczącej rezerwy deprecjacyjnej,

  3. Przeprowadzenie procedury inwentaryzacyjnej i poniesienie kosztów różnic inwentaryzacyjnych oraz złomowania niepełnowartościowych towarów w marcu 2012 roku, wobec tradycyjnego terminu inwentury przypadającej na kwiecień każdego roku.

  4. Konieczność ograniczenia niektórych akcji promocyjnych w związku z ograniczeniem dostępnych pakietów promocyjnych, ze względu na decyzję partnera biznesowego.

  5. 5. Wzrostem kosztów obsługi prawnej w związku z podjętymi działaniami prawnymi na rzecz ochrony aktywów i dobrego imienia Spółki.


Przyczyny zmian prognoz skonsolidowanych (poza wpływem czynników opisanych w prognozach jednostkowych):
 


  1. Nieuzyskanie przed upływem 31 marca 2012 roku znaczących wpływów z istotnego kontraktu usługowego przez jedną ze spółek zależnych. Przychody spodziewane są w dwóch kolejnych kwartałach.

  2. 2. Wyższa niż szacowano w prognozach efektywna stopa podatkowa, której wartość wyniesie ponad 27% (w prognozach zysk był obciążany stopą 19%), z uwagi na wysoki poziom podatku odroczonego, będącego skutkiem zawiązanych rezerw i kosztów występujących w niektórych spółkach Grupy Kapitałowej Komputronik, które przejściowo nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy głównie wyniku spółki zależnej Contanisimo LTD z siedzibą w Nikozji i wynika ze sposobu ewidencji wpływu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Clean & Carbon Energy SA, jak również konieczności rozliczania podatku dochodowego wg stawek innych niż zakładano pierwotnie.


Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. Prognozy w niniejszym raporcie są publikowane przy założeniu, że biegły rewident nie wniesie istotnych korekt do przygotowywanych obecnie sprawozdań finansowych za rok obrachunkowy 2011/2012.

Podstawa prawna: §31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)