Raport bieżący nr 19/2018

2018/08/10

Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów kwartalnych w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje, iż w roku obrotowym 2018/2019 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2018/2019 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualne pozostają terminy publikacji raportów kwartalnych, które zostały zamieszczone w harmonogramie publikacji raportów okresowych dla roku obrotowego 2018/2019 jakie zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku.