Raport bieżący nr 20/2012

2012/06/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2011/2012 kończący się w dniu 31 marca 2012 r. wyznaczonej wstępnie na dzień 19 czerwca 2012 roku.

Przedmiotowy raport zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.