Raport bieżący nr 20/2013

2013/08/06

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów, w lipcu 2013 roku osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 8,7 mln zł wobec 7,15 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, (wzrost o 21,7%).

Emitent po kilku pierwszych miesiącach roku obrachunkowego 2013/2014 uzyskał istotny wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży oraz zanotował istotny wzrost zysku handlowego. W związku z tym Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia możliwość znaczącej poprawy wyników finansowych Spółki w bieżącym roku obrachunkowym.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).