Raport bieżący nr 21/2011

2011/09/21

Zarząd Komputronik SA podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników przeprowadzonej ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej w związku z opublikowaną rzekomą korespondencją stanowiącą załącznik do Raportu Bieżącego nr 27/2011 Clean & Carbon Energy SA ( zwany dalej „Załącznikiem”)

Na zlecenie Komputronik SA firma ekspercka Kroll OnTrack z siedzibą w Katowicach dokonała ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej. Przedmiotem analizy było wykazanie modyfikacji, bądź ich braku, w wiadomościach e-mail znajdujących się w bazie danych Biurodatabase.db (w bazie tej przechowywana jest cała korespondencja wszystkich skrzynek pocztowych w domenie Komputronik.pl), względem odpowiadającym im wiadomościom z Załącznika do w/w Raportu. Wynik przeprowadzonej analizy stanowią załączone dokumenty do niniejszego komunikatu.

Wnioski z ekspertyzy są jednoznaczne: we wszystkich wskazanych do badania przez Komputronik SA wiadomościach pocztowych z Załącznika wykazano niezgodność treści i/lub tematu oraz ujawniono tworzenie fikcyjnych (nie wysłanych) wiadomości, które spreparowano na podstawie innych wiadomości.

Wszelkie dokonane modyfikacje (fałszerstwa) miały na celu:

  • zdyskredytowanie uczciwości i rzetelnych zamiarów Członków Zarządu Komputronik wobec Inwestorów i powiązanych z nimi spółek,
  • utworzenie nieistniejących dowodów w związku z wekslami własnymi z wystawienia Karen i ich rzekomym przelewem wraz z wierzytelnościami Techmex zbytymi na rzecz El-corn sp. z o.o.

W związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstw przez Marcina Marczuka, Tomasza Szamlewskiego oraz Macieja Flemminga, do właściwych prokuratur zostały skierowane odpowiednie zawiadomienia wraz z pełnymi kopiami ekspertyz.

W opinii Zarządu Komputronik SA, spółki CCE SA oraz El-Corn sp. z o.o., nie posiadając argumentów prawnych ani dowodów rzekomych naruszeń ze strony Komputronik SA, wykorzystują sfałszowane lub sfabrykowane dokumenty w celu zniesławienia Członków Zarządu Komputronik SA oraz narażają Emitenta na utratę wiarygodności i zaufania rynków finansowych oraz klientów.

Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.