Raport bieżący nr 22/2013

2013/08/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2013 roku – wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 02/2013 na 14 sierpnia 2013 roku.

Z przyczyn organizacyjnych raport zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2013 roku w miejsce pierwotnie zaplanowanego terminu publikacji na 14 sierpnia 2013 roku.

Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.