Raport bieżący nr 23/2012

2012/07/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.

W czerwcu 2012 r. (trzeci miesiąc pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 r.) Emitent osiągnął przychody w wysokości 81,1 mln PLN (wzrost o 16% w stosunku do czerwca 2011 r.). Tym samym, wstępne przychody za pierwszy kwartał obecnego roku obrachunkowego Emitenta wyniosły 213,8 mln PLN i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 9% (bez uwzględniania jednorazowych dostaw sprzętu do firmy telekomunikacyjnej z kwietnia i maja 2011 r. na łączną kwotę 12,8 mln PLN).

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).