Raport bieżący nr 23/2018

2018/08/31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Termin i miejsce Zgromadzenia
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 28 września 2018 roku, o godzinie 9:00 w Poznaniu (60-003), w siedzibie Komputronik S.A. przy ul. Wołczyńskiej 37.

II. Porządek obrad
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego. (1)
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
 6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (4)
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (5)
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (6)
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (7)
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8)
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (10)
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (11-14)
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez uchylenie § 7 ust. 1a. (15)
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statut. (16)Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

III. Projekty zmian w Statucie spółki Komputronik S.A.

Uchylenie § 7 ust. 1a o brzmieniu:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki (po zmianach) wynosi nie więcej niż 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a. 268.625 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

b. 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”.

IV. Opis procedur

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpóźniej 21 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniu 7 września 2018 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [email protected] Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, to jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych przez Spółkę w tym celu.
Oddanie głosu drogą korespondencyjną wymaga zgłoszenia takiego zamiaru na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpóźniej do Dnia Rejestracji. Do zgłoszenia należy dołączyć – w zależności od wybranej formy zgłoszenia – oryginały lub skany dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza.
Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty tradycyjnej wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza wraz z oryginałami dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza.
Dokumentami identyfikującymi akcjonariusza są: dokument lub dokumenty tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w przypadku akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną dodatkowo: odpis (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, pisemne pełnomocnictwo oraz aktualny na dzień wydania pełnomocnictwa odpis z właściwego rejestru (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji jego tożsamości, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html udostępnia się do pobrania formularz do głosowania korespondencyjnego.

Spółka zastrzega, że:

– akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w Zgromadzeniu, w tym opóźnień w dostarczeniu przesyłki pocztowej,
– głos oddany drogą korespondencyjną w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w innej formie niż na formularzu lub bez uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru, będzie nieważny,
– przy obliczaniu kworum i wyników głosowania uwzględnia się te głosy korespondencyjne, które dotrą do niej nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zgromadzeniu.

e. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. na dzień 12 września 2018 roku.

VI. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 13 września 2018 r., zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2.  liczbę akcji,
 3.  rodzaj i kod akcji,
 4. siedzibę i adres spółki Komputronik S.A.
 5.  wartość nominalną akcji,
 6.  imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie spółki na trzy dni przed ZWZA oraz udostępniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres [email protected] Akcjonariusze powinni udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres [email protected]

VII. Sposób uzyskania informacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37.

VIII. Wskazanie adresu strony internetowej
Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html