Raport bieżący nr 23/2022

2022/09/07

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] przedstawia kandydaturę Pana Pawła Małkińskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, zgłoszoną przez większościowych akcjonariuszy Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołanym przez Spółkę na dzień 14 września 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, przewidującym w planowanym porządku obrad m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Pawła Małkińskiego Spółka przekazuje poniżej:

Pan Paweł Małkiński ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem magistra prawa. W 2020 r. uzyskał tytuł Compliance Officer – certyfikowany przy Stowarzyszeniu Compliance Polska Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe:

2015 – obecnie: współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o., podmiotu posiadającego status SEG MAR Partnera, świadczącego kompleksowe doradztwo prawne w obszarze compliance spółek notowanych na GPW, w tym m.in. w zakresie wdrażania taksonomii UE, ESG i zrównoważonego rozwoju, obliczania śladu węglowego, raportowania niefinansowego, ESEF, funkcjonowania komitetów audytu, obsługi walnych zgromadzeń, wdrażania systemów compliance opartych o kodeks etyki oraz postępowania w biznesie, rozwiązań antykorupcyjnych oraz usług w zakresie stosowania MAR oraz wsparcia komunikacji giełdowej dla emitentów notowanych na GPW w Warszawie.

2012 – obecnie: prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński”, w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych, stosowania MAR, compliance i komunikacji z rynkiem kapitałowym.

2017 – 2021 Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Capital Market Law Solutions Dorota Małkińska.

2013 – 2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego specjalistycznego portalu internetowego pod domeną www.obowiązki-informacyjne.pl, pierwszego w Polsce tematycznego portalu internetowego dedykowanego dla spółek publicznych, których papiery wartościowe notowane są na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2012 – 2017 członek oraz sekretarz Rady Nadzorczej Polcolorit S.A., spółki notowanej w tamtym okresie na rynku regulowanym GPW.

2007 – 2012 Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w IPO Doradztwo Strategiczne S.A. firmie consultingowej będącej Autoryzowanym Doradcą NewConnect, spółce notowanej na rynku NewConnect, świadczącej m.in. usługi w zakresie wspierania spółek publicznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu na rynku głównym oraz rynku NewConnect GPW.

2006 – 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odpowiednio w Departamencie Informacji i Analiz (KPWiG) a następnie Departamencie Nadzoru Obrotu (KNF), gdzie odpowiadał m.in. za: bieżącą analizę raportów spółek publicznych pod kątem ich rzetelności i kompletności, prowadził postępowania administracyjne zmierzające do wyjaśnienia naruszeń w zakresie obowiązków informacyjnych, opracowywał projekty postanowień i decyzji administracyjnych oraz pism procesowych, dokonywał oceny doniesień prasowych związanych z emitentami papierów wartościowych pod kątem wykrycia zdarzeń skutkujących obowiązkami informacyjnymi, udzielał odpowiedzi na zapytania prawne uczestników rynku dot. prawidłowej wykładni przepisów o obowiązkach informacyjnych oraz zapytania dotyczące raportowania bieżącego i okresowego.

2005 zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (po przekształceniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wydziale Strategicznego Monitorowania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, odpowiedzialnym m.in. za monitoring procesu wdrażania programów operacyjnych finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Cenne doświadczenie w zakresie agregacji danych sprawozdawczych oraz opracowywania projektów aktów prawnych w tym projektów uchwał Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju [NPR], jak i jego podkomitetów ds. polityk horyzontalnych. Ponad to w charakterze asystenta techniczno – redakcyjnego udział w pracach zespołu opracowującego nowelizację ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

2003-2005 – własna działalność gospodarcza prowadzona w Nowym Jorku, USA.

Dodatkowe informacje:

Uczestnik licznych kursów i szkoleń, w tym m.in.:

  • 2021 – Akademia SGS Polska Sp. z o.o.: „Obliczanie śladu węglowego w praktyce”
  • 2019 – Kurs stacjonarny „Finanse dla Dyrektorów i Managerów” organizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o., zakończony pozytywnym egzaminem, kod zawodu: 121103 – Kierownik działu finansowego;
  • 2019 – Akademia Szkolenia Compliance Sp. z o.o.: „Certyfikowany Compliance Officer”
  • 2019 – uczestnik IV Forum Compliance Officer organizowanego przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz Puls Biznesu;
  • 2010 – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego: „Analiza Sprawozdań Finansowych”;
  • 2005 – Europejski Instytut Rozwoju Kadr w Warszawie: „Budżetowanie i controlling”;

Bogate doświadczenie jako prelegent licznych szkoleń w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Langas Regtech sp. z o.o. /Langas Group/ poświęconych tematyce obowiązków informacyjnych, MAR, funkcjonowania komitetów audytu oraz walnych zgromadzeń, tematyki CSR, następnie ESG, taksonomii UE oraz raportowania niefinansowego, jak również innych aspektów z zakresu compliance w tym dedykowanych szkoleń prowadzonych dla łącznie ponad 100 spółek publicznych.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.