Raport bieżący nr 24/2010

2010/08/16

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.), o następujące punkty wraz z projektami odpowiednich uchwał:

 1. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie  przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
 2. pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
 3. podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 4. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

 

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz proponowaną cenę emisyjną.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji serii E.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie  przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,
 16. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki,
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółki wskazuje projekt zmiany § 6 Statutu Spółki wynikający z treści projektu uchwały, dodanej w punkcie 18 porządku obrad:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6 [Przedmiot działalności]
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

 1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
 2. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
 3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
 4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
 5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
 6. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
 8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
 9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
 10. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
 11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
 12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
 13. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
 14. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
 15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
 16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
 17. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  PKD 47.4
 18. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
 19. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
 20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
 21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
 22. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
 23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
 24. Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
 25. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
 26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
 27. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
 28. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
 29. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
 30. Telekomunikacja PKD 61
 31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
 32. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
 33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
 34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
 35. Działalność wspomagająca  ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
 36. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
 37. Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
 38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
 39. Reklama PKD 73.1
 40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
 41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
 42. Wynajem i dzierżawa PKD 77
 43. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem  terenów zieleni PKD 81
 44. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
 45. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
 46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
 47. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
 48. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
 49. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
 50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu”

Proponowane brzmienie:

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

 1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
 2. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
 3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
 4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
 5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
 6. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
 8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
 9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
 10. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
 11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
 12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
 13. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
 14. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
 15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
 16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
 17. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  PKD 47.4
 18. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
 19. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
 20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
 21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
 22. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
 23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
 24. Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
 25. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
 26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
 27. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
 28. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
 29. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
 30. Telekomunikacja PKD 61
 31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
 32. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
 33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
 34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
 35. Działalność wspomagająca  ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
 36. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
 37. Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
 38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
 39. Reklama PKD 73.1
 40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
 41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
 42. Wynajem i dzierżawa PKD 77
 43. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem  terenów zieleni PKD 81
 44. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
 45. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
 46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
 47. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
 48. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
 49. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
 50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.
 51. Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu”

 

Wobec dokonania rozszerzenia porządku obrad o dodatkowe uchwały, ustala się nowy wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu.
W związku ze zmianą miejsca odbycia ZWZA, o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 21
z dnia 02 sierpnia 2010, zmianie ulegają wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A.