Raport bieżący nr 24/2011 – Korekta raportu

2011/09/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z opublikowanym w dniu 22 września 2011 roku raportem bieżącym nr 24/2011 dotyczącym zawarcia przez Spółkę aneksów do znaczących umów, tj. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 15 września 2011 roku oraz Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego z dnia 16 września 2011 roku, informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, w treści raportu bieżącego podano błędną podstawę prawną. Poniżej Zarząd Spółki podaje do wiadomości korektę treści raportu:

Przed korektą:
„Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych”.

Po korekcie:
„Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych”.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 24/2011 pozostaje bez zmian.