Raport bieżący nr 24/2018

2018/09/05

Korekta raportów Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w wyniku omyłki technicznej w nocie nr 31.2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018 pn. „Ryzyko kredytowe” zamieszczono nieprawidłowe dane dotyczące struktury wiekowej należności Grupy Kapitałowej Komputronik. Omyłka polegała na uwzględnieniu korekt transakcji wewnątrzgrupowych tylko w części danych wchodzących w skład noty. Dodatkowo uszczegółowiono status ściągalności należności na dzień publikacji.

W załączeniu Emitent zamieszcza pierwotne brzmienie opublikowanej noty 31.2 oraz skorygowane brzmienie ww. noty.

Jednocześnie Spółka informuje, że dokonana korekta zgodnie z załączonym oświadczeniem kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie nie miała wpływu na opinię z badania sprawozdań rocznych wydaną przez firmę audytorską.

Niezależnie od ww. poprawki odnoszącej się do informacji nt. struktury wiekowej należności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018 Emitent w załączeniu dokonuje uzupełnienia raportów odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego o wymagane oświadczenia, w tym oświadczenia Rady Nadzorczej, o których mowa w raporcie bieżącym nr 20/2018 z 10 sierpnia 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent przekaże do publicznej wiadomości formularze raportów „R” oraz „RS” zawierające skorygowane i uzupełnione elementy raportów rocznych za rok obrotowy 2017/2018.