Raport bieżący nr 25/2013

2013/08/14


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanej zmianie statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Projekt zakłada wykreślenie w §7 ust. 1b oraz zmianę §7 ust.1a. i § 15 ust.2 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. g. Poniżej dotychczasowa treść Statutu oraz po zmianach.

§7 [Kapitał]

Dotychczasowe brzmienie:


 1. 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 37.825 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 378.250 (słownie; trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

 2. 1.b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.


Proponowana zmiana:
 


 1. 1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż:


  1. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

   Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.


  2. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

   Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.


§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

Dotychczasowe brzmienie:


 1. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:


  1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,

  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,

  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;

  4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

  5. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,

  6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;


Proponowana zmiana:
 


 1. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:


  1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,

  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,

  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;

  4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

  5. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,

  6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

  7. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.


Zmiana statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi wykonanie uchwał podjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, natomiast w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej stanowi ich uporządkowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie §38 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.