Raport bieżący nr 25/2018

2018/09/14

Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o złożeniu wzajemnych oświadczeń i zobowiązań przez wszystkie strony kompleksowej Ugody zawartej pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi dnia 7 listopada 2017 roku („Ugoda”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017). Strony oświadczyły, że:

  1. do dnia dzisiejszego zgodnie wykonały wszystkie zobowiązania wynikające z postanowień Ugody;
  2. z przyczyn techniczno-organizacyjnych odstąpiły od zawarcia aneksu do Ugody w dniu 14 września 2018 roku, wyznaczając termin formalnego potwierdzenia wykonania warunków zawieszających wejście w życie Ugody na dzień 20 września 2018 roku, zaś upływ w dniu 19 września 2018 roku terminu na złożenie ostatnich skarg na orzeczenie referendarzy sądowych czyni wszystkie warunki zawieszające wejście w życie Ugody za spełnione;
  3. przystąpią do formalnego potwierdzenia w dniu 20 września 2018 roku wykonania wszystkich warunków zawieszających wejście w życie Ugody, jak również odbioru z depozytu notarialnego całej dokumentacji zdeponowanej zgodnie z postanowieniami Ugody.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.