Raport bieżący nr 25/2022

2022/09/14

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 września 2022 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022, opublikowanego dnia 18 sierpnia 2022 roku w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 września 2022 roku (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik, których dotyczyły podjęte przez ZWZ uchwały nr 4 i nr 5 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2022 roku jako część raportu rocznego Emitenta, a sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta będące przedmiotem uchwały nr 6 ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach będące przedmiotem uchwały nr 7 ZWZ zostały opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.