Raport bieżący nr 26/2011

2011/09/28

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w związku z błędem formalnym stwierdzonym w treści Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku uniemożliwiającym wypłatę dywidendy w założonej w treści wskazanej powyżej Uchwały wysokości, Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy.

W dniu 26 września 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 7 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. W treści Uchwały błędnie wskazano wysokość kwoty zysku netto Spółki przeznaczoną na wypłatę dywidendy, tj. 1.149 tys. złotych (słownie: milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), co uniemożliwia wypłatę dywidendy o wartości przypadającej na jedną akcję 0,12 złotych (słownie: dwanaście groszy).

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie wszelkie działania w zakresie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały zmieniającej treść Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku.

Działanie Zarządu podyktowane jest interesem Akcjonariuszy, aby dywidenda wypłacona została o wartości nie niższej niż 0, 12 złotych (słownie: dwanaście groszy) przypadającej na jedną akcję, a jej wypłata odbyła się w najkrótszym terminie.