Raport bieżący nr 26/2013 – korekta

2013/08/15


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885 zawiadamia, że w treści raportu bieżącego nr 26/2013 jak i załączników zamieszczono nieostateczne wersje projektów uchwał nr 10, nr 11 oraz nr 12. Powoduje to dodatkowo konieczność zmiany w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA przewidzianego na dzień 11 września 2013 r., w projektach uchwał, jak i w uchwale nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

W celu zachowania transparentności raportu korekty Emitent zadecydował przekazać w załącznikach do niniejszego raportu:


  1. zestawienie korekt uwzględniające treść pierwotnie opublikowaną jak i skorygowaną,


a ponadto zawierające właściwą treść:


  1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 11 września 2013 r.,

  2. porządek obrad wraz z projektami uchwał,

  3. formularze do głosowania oraz pełnomocnictw.


W związku z tym Emitent podkreśla, że aktualna i obowiązująca treść ogłoszenia o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 11 września 2013 r. oraz projektów uchwał, formularzy do głosowania i pełnomocnictw zawarta jest w załącznikach do niniejszego raportu, a załączniki w raporcie nr 26/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. są nieprawidłowe i nie należy ich pobierać.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie §38 ust.1 pkt 1 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.