Raport bieżący nr 26/2018

2018/09/20

Aktualizacja informacji w sprawie ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 – informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 dotyczącego realizacji ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi („Ugoda”) oraz raportów wcześniejszych w tej sprawie, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: KT; Emitent) informuje, że w dniu 20  września 2018 roku, w związku z ziszczeniem się wszystkich trzech warunków zawieszających wykonania Ugody, które mają charakter łączny, i o których modyfikacji w formie aneksów względem pierwotnego brzemienia w Ugodzie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018, Strony Ugody dokonały formalnego potwierdzenia wykonania wszystkich warunków Ugody zawieszających wejście w życie Ugody.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta traktuje wszelkie oświadczenia woli i wiedzy złożone przez strony w Ugodzie, jak również oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń za skuteczne i wiążące dla Stron Ugody.

W ocenie Emitenta i pozostałych Stron Ugody, podmioty będące stronami ugody osiągnęły w jej ramach zrównoważone rozliczenia gospodarcze, mające charakter ekwiwalentny ekonomicznie. Emitent potwierdza, że wg jego najlepszej wiedzy, wszystkie Strony wykonały wszelkie niezbędne czynności, których wykonanie było warunkiem do otrzymania niezbędnych dokumentów, które pozwolą na sprawne, zgodne (zawierające oświadczenia wszystkich stron wszystkich sporów) i bezwarunkowe oraz prawomocne umorzenie wszystkich sporów.