Raport bieżący nr 28/2018

2018/09/27

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, iż działając na podstawie art. § 15 ust. 2 lit. f. Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 września 2018 roku, po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (Audytor) do:
a) przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
b) dokonania przeglądu sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Audytor jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nr 3115,
z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50.

Emitent informuje, że umowa z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu. Wybór Audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […], oraz
w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury.

Audytor dokonywał dotychczas przeglądu i badania półrocznych sprawozdań finansowych (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) sporządzonych za lata obrotowe 2016/2017 oraz 2017/2018.