Raport bieżący nr 28/2022

2022/09/28

Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 28 września 2022 r. rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta sąd restrukturyzacyjny w tym samym dniu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Emitenta, oddalając jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi. Wyżej wskazane postanowienie zawiera w swojej sentencji treść układu oraz podlega obwieszczeniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 165 ust. 7 prawa restrukturyzacyjnego na wydane przez sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie dwóch tygodni do sądu okręgowego. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia można zaś złożyć w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia (dotyczy wierzycieli). Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku braku wniosku o uzasadnienie od dnia obwieszczenia postanowienia. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny, postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

Niniejszy raport publikowany jest w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz raportu bieżącego 14/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, w których to raportach Emitent informował o wynikach głosowania nad układem Emitenta, wydaniu postanowień w przedmiocie przyjęcia układu dla Emitenta oraz o dalszych etapach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, w którym to raporcie Emitent informował o wyznaczeniu na dzień 28 września 2022 r. terminu rozprawy celem zatwierdzenia przez sąd układu Emitenta.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.