Raport bieżący nr 29/2013

2013/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2013 roku podpisano aneksy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie do umów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2010, tj.:
– kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 11.10.2010 roku do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) do dnia 31 lipca 2014 roku,
– aneks do umowy o linię gwarancyjną na kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) do dnia 31 lipca 2014 roku
– aneks do umowy ramowej dotyczącej transakcji rynku finansowego na kwotę 1.350.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt złotych) również do dnia 31 lipca 2014 roku.

Zabezpieczeniem kredytów są zastaw rejestrowy na zapasach towarów wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, cesja należności, hipoteka kaucyjna łączna ustanowiona na nieruchomościach niezabudowanych będących własnością Emitenta.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku
Opisane powyżej umowy zostały uznane za spełniające kryteria znaczących, gdyż są aneksami do umów, których wartość stanowi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).