Raport bieżący nr 29/2018

2018/09/28

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z 4 października 2017 roku w sprawie współpracy z mBank S.A. Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 27 września 2018 roku obustronnie podpisanych egzemplarzy aneksu (opatrzonych datą 25 sierpnia
2018 r.) do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa zawartego pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a mBank S.A.

Przedmiotem aneksu do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa jest wydłużenie okresu obowiązywania limitu w wysokości 39,0 mln PLN (trzydzieści dziewięć milionów złotych) na kolejny okres tj. do dnia 30 września 2019 roku.
Pozostałe warunki umowy, w tym odnoszące się do jej zabezpieczenia oraz limitów przysługujących poszczególnym spółkom z Grupy Kapitałowej Komputronik nie uległy zmianom.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mBank S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu obrotowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 72,25 mln PLN (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.