Raport bieżący nr 3/2023

2023/01/31

Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 5/2022 z dnia 11.02.2022 r., nr 7/2022 z dnia 21.02.2022 r., nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r. oraz nr 9/2022 z dnia 10.03.2022 r., w których to raportach Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu [Emitent, Spółka] informował o zawarciu porozumień restrukturyzacyjnych odpowiednio z, Bankiem Millenium S.A., Santander Bank Polska S.A., mBankiem S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. [łącznie Banki] Emitent zawiadamia o zawarciu w dniu 31.01.2023 r. aneksów do wszystkich wyżej wskazanych porozumień [łącznie Aneksy].

Aneksy przewidują faktyczne wydłużenie terminów płatności części wierzytelności wobec Banków poprzez wprowadzone zmiany w zakresie terminów płatności rat dotyczących wierzytelności zabezpieczonych, których płatność przypada w odstępach kwartalnych, odpowiednio na 31.01.2023 r., 30.04.2023 r. oraz 31.07.2023 r. w ten sposób, że płatności te zostaną rozłożone na 9 równych rat, a raty te płatne będą w ostatnim dniu miesiąca w okresie od 31.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Zawarcie wyżej wskazanych Aneksów nie ma żadnego wpływu na płatności wobec pozostałych wierzycieli objętych układem, których Emitent będzie dokonywał zgodnie z harmonogramem wynikającym z układu, o czym w szczególności informował w raporcie bieżącym nr 1/2023 opublikowanym dnia 12.01.2023 r. oraz raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 31.10.2022 r.

Aneksy przewidują ponadto poniesienie przez Emitenta kosztów finansowania odroczonych płatności na rzecz Banków w wysokości adekwatnych do kosztów rynkowych tego typu instrumentów finansowych. Udzielenie finansowania Emitent odbiera jako wyraz zaufania ze strony Banków, z którymi współpracuje Emitent.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zmiany wprowadzone Aneksami podyktowane są dążeniem Emitenta do zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na działalność operacyjną Emitenta.