Raport bieżący nr 30/2013

2013/09/02


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o całkowitym wykupie wszystkich wyemitowanych obligacji w terminie ich zapadalności.

W dniu 1 września 2010 roku Emitent wyemitował 9.778.362 trzyletnich, zerokuponowych obligacji serii A oraz 2.500.000 trzyletnich, zerokuponowych obligacji serii B. Zgodnie z warunkami Emisji, termin wykupu przypada w dniu 2 września 2013 roku. Zgodnie z warunkami emisji obligacji obu wskazanych serii, obligacje są obligacjami wymiennymi na akcje spółki publicznej Karen SA (obecnie Clean & Carbon Energy SA), czyli wykup obligacji może nastąpić poprzez postawienie do dyspozycji obligatariusza akcji odpowiadającej ilości wykupowanych obligacji.

W związku z tym Emitent w dniu 2 września 2013 r. złożył Agentowi Emisji Obligacji, którego rolę pełni Dom Maklerski BZ WBK SA, dyspozycję przelewu akcji spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Karen S.A.) w liczbie 12.278.362 na rachunek papierów wartościowych obligatariusza w proporcji: jedna obligacja na jedną akcję zwykłą spółki Clean&Carbon Energy S.A, co stanowi formalnie wykup obligacji, o których mowa w niniejszym raporcie.
Wykup obligacji realizuje jedno z postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku, zawartej między Emitentem a Clean & Carbon Energy SA opisanej w raportach okresowych jak i bieżącym nr 26/2010 – pkt II – A 5.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).