Raport bieżący nr 30/2018

2018/09/28

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 września 2018 r. (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2017/2018, jak równie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2017/2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 5 września 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017/2018 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 września 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].