Raport bieżący nr 31/2018

2018/10/01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 28 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 28 września 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 512).