Raport bieżący nr 33/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zgłoszenia przez akcjonariusza podczas ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany do projektów uchwał zamieszczonych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.
Zaproponowane zmiany polegały na:

 1. zmodyfikowaniu § 1 uchwały nr 7 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i nadanie jej następującego brzmienia:

  „Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, w kwocie 4.613.149,30 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób:

  1. przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 1.052.958,39 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem i 39/100) złotych,
  2. zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,11 złotych ( słownie: jedenaście groszy),
  3. przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 3.560.190,91 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 91/100) złotych.”
 2. dodaniu § 2 w uchwale nr 8 w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku (uzasadniającego podjęcie uchwały) o treści:

  „Strata z lat ubiegłych wprowadzona została do sprawozdania, w efekcie zaproponowanej przez audytora zmiany zasad ewidencji księgowej dotyczącej roku 2012, jak również – w celu zapewnienia porównywalności sprawozdań – także do wyniku z lat ubiegłych. Zmiany wprowadzono do sposobu prezentacji wartości otrzymywanego wsparcia finansowego w postaci: rabatów, premii i bonusów pieniężnych. W poprzednich latach wielkość wykazywanych przychodów tego typu, była zależna od wartości zakupionych towarów. Obecnie są one ujmowane w proporcji do wartości sprzedanego towaru, jako umniejszenie kosztu własnego sprzedaży oraz jako korekta wartości zapasów.”

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.