Raport bieżący nr 33/2022

2022/10/31

Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes sp. z o.o.

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu spółki zależnej – Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (Komputronik Biznes), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 20.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał, iż nie wpłynęły wnioski o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Komputronik Biznes, informuje iż w dniu 31.10.2022 roku Emitent powziął informację o stwierdzeniu prawomocności wyżej wskazanego postanowienia. Wyżej wskazane podlega obwieszczeniu.

Postanowienie stało się prawomocne z dniem 13 października 2022 r.

Powyższe oznacza, iż postępowanie restrukturyzacyjne Komputronik Biznes zostało prawomocnie zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 329 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 lipca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) Komputronik Biznes odzyskał całkowite prawo zarządu majątkiem. Dotychczasowy zarządca, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ obejmuje funkcje nadzorcy układu, co nie ma jednak wpływu na zarząd majątkiem sprawowany przez Komputronik Biznes.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2022 z dnia 10.02.2022 r., w którym to raporcie Emitent poinformował o propozycjach układowych Komputronik Biznes, jednocześnie załączając do raportu ich treść oraz w nawiązaniu do raportów bieżących 12/2022 z dnia 20.04.2022 r. i 14/2022 z dnia 28.04.2022 r. w którym Emitent poinformował o przyjęciu propozycji układowych Komputronik Biznes oraz wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu Komputronik Biznes, Emitent informuje, iż Komputronik Biznes przystępuje do wykonania układu na warunkach szczegółowo przedstawionych w propozycjach układowych.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zaklasyfikowanych do grup II-VI oraz grupy IX, termin zapłaty pierwszej raty przypada na dzień 31.01.2024 r. Kolejne raty płatne są w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty ostatniej – ósmej raty przypada na dzień 31.10.2025 r. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VII – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo, na koniec miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VIII – płatność nastąpi jednorazowo w dniu 31.10.2027 r.

Wierzyciele zaklasyfikowanie do grupy I, w zakresie propozycji układowych dla nich dedykowanych, zostaną zaspokojeni w zakresie spłaty całości wierzytelności zgodnie z propozycją – wraz ze spłatą ostatniej raty układowej przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy II.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2022 z dnia 20.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał informacje o wpływie wniosku o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta (złożonego przez Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu) Emitent informuje, iż stan postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta nie uległ w tym zakresie żadnej zmianie. Kolejne etapy postępowania restrukturyzacyjnego uzależnione są od ewentualnego wpływu zażalenia na wyżej wskazane postanowienie.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.