Raport bieżący nr 34/2018

2018/11/13

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Komputronik S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, (Emitent) informuje, że w dniu 13 listopada 2018 r. powziął informację o dokonanej w dniu 6 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu związanej z uchwałą nr 15 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 września 2018 r.
Zarząd Emitenta wskazuje, że zmiana Statutu, o której mowa powyżej, polegała na uchyleniu §7 ust. 1a Statutu o następującym brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki (po zmianach) wynosi nie więcej niż 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a. 268.625 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

b. 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 979.397,40 zł i dzieli się na 9.793.974 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
– 6.000.000 akcji serii A, – 131.375 akcji serii B, – 1.450.000 akcji serii C, – 744.999 akcji serii D, – 1.355.600 akcji serii E,
– 112.000 akcji serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.793.974.
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.