Raport bieżący nr 34/2022

2022/11/08

Zawarcie umowy faktoringowej

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 08.11.2022 roku powziął informację, iż wyznaczony przez sąd zarządca w postępowaniu sanacyjnym – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (Zarządca) zawarła w imieniu własnym lecz na rzecz Emitenta umowę faktoringu ze spółką Coface Poland Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor), na podstawie której Faktor zobowiązał się w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta usług factoringowych.

Zakres świadczonych przez Faktora usług obejmuje w szczególności nabycie wszystkich wierzytelności należnych Emitentowi od kontrahentów – zarówno istniejących jak i przyszłych.

Limit finansowania wynosi 15.000.000 zł.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR.

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zawarcie umowy faktoringu uwzględnia zgodę wydaną przez radę wierzycieli na podstawie art. 129 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

W pozostałym zakresie umowa zawiera typowe postanowienia znajdujące się w umowach faktoringu, nie odbiegające od standardów rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z tym zastrzeżeniem, że o ile strony nie postanowią inaczej, Faktor finansuje wierzytelności oraz przyjmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów nie dłużej niż do dnia 16.01.2023 r. lub zakończenia umowy ubezpieczenia. Finansowanie może zostać także wstrzymane przez Faktora na skutek wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych mających wpływ na realizację umowy przez Emitenta.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.