Raport bieżący nr 35/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat uchwalenia przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany § 7 i § 15 statutu.

 1. Paragraf 7 ust. 1a otrzymał treść:

  „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

  1. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

   Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

  2. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

   Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”

 2. Paragraf 15 ust. 2 otrzymał treść:

  „Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
  4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  5. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
  6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  7. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.”


Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.