Raport bieżący nr 35/2018

2018/12/12

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż ze względów techniczno-organizacyjnych zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2018 termin publikacji Półrocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 14 grudnia 2018 r. na dzień 17 grudnia 2018 r.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) w związku z § 79 ust. 5 i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757).